Sep 27,2023 
12:02 PM
Live :
NABIL      593.1
-0.15 % -1
SCB      550
0 % 0
HBL      206
-0.24 % -1
SBI      330
0.15 % 1
EBL      579
-0.12 % -1
NICA      784
-0.58 % -5
SBL      260
-0.38 % -1
SHL      450.2
-0.4 % -2
TRH      763
1.73 % 13
BPCL      313
-0.63 % -2
CHCL      500.1
-1.36 % -7
NUBL      630
0 % 0
CBBL      955.3
-0.8 % -8
NICL      800
0.13 % 1
NLICL      582.3
-0.8 % -5
HEI      558
-1.93 % -11
PRIN      682
-1.73 % -12
SALICO      721
1.41 % 10
IGI      517.8
1.11 % 6
NFS      316.1
-1.53 % -5
UNL      35444
0.5 % 178
HDL      1979
-0.1 % -2
PFL      356.8
-0.86 % -3
CFCL      352
-1.68 % -6
JFL      360
-1.64 % -6
PRVU      162
-0.12 % -0
SFCL      287
-0.97 % -3
SWBBL      810
-0.37 % -3
NTC      870
-0.34 % -3
PROFL      321.7
-0.4 % -1
CZBIL      188
0.05 % 0
NIMB      177.9
0.11 % 0
MBL      218.1
-1.76 % -4
LSL      188.2
-0.16 % -0
KBL      160.1
-0.56 % -1
OHL      745
0 % 0
NHPC      158
-2.47 % -4
STC      5532
0.57 % 31
BBC      3786
-1.69 % -65
DDBL      790
0 % 0
SANIMA      286
0.46 % 1
UAIL      585
-0.02 % -0
SPIL      733
-0.68 % -5
NIL      873
0 % 0
NLIC      689
-0.14 % -1
LICN      1408
-0.21 % -3
SICL      765.1
0 % 0
GUFL      545.2
-1.77 % -10
CIT      2005.4
-0.23 % -5
BFC      316
-1.25 % -4
GFCL      450
-1.32 % -6
NMB      218
0.14 % 0
GMFIL      369
-1.6 % -6
ICFC      490.1
0.02 % 0
EDBL      325
-3.27 % -11
GBIME      209.8
0.05 % 0
PCBL      184
-0.76 % -1
MDB      419
-1.41 % -6
ALICL      685.1
0.16 % 1
MLBL      326
-0.31 % -1
GBBL      383.2
-1.47 % -6
JBBL      307.4
-0.52 % -2
NIMBPO      147.5
-1.8 % -3
SADBL      315
-1.56 % -5
SHINE      390
-0.51 % -2
FMDBL      674.5
-0.56 % -4
SKBBL      916
0.66 % 6
SHPC      356.1
-1.08 % -4
KMCDB      643.9
-1.99 % -13
MLBBL      773.3
-1.99 % -16
RIDI      219
0 % 0
SHINEP      185
0 % 0
MMFDB      627
0.48 % 3
VLBS      620
-0.14 % -1
JSLBB      933
-0.11 % -1
API      193.1
-0.72 % -1
NMBMF      526.3
2 % 10
GILB      885
-1.34 % -12
HIDCL      174.1
-1.08 % -2
GRDBL      320.2
-0.99 % -3
KKHC      187
-3.71 % -7
NEF      9.8
-1.21 % -0
DHPL      159
-0.63 % -1
AKPL      205.1
-1.39 % -3
FOWAD      1280
0 % 0
UMHL      195
-1.52 % -3
HPPL      238.1
-3.21 % -8
MSLB      804
-1.95 % -16
SAEF      11.94
1.53 % 0
KPCL      350
1.45 % 5
AKJCL      169.5
-0.88 % -2
ACLBSL      581
2.83 % 16
LBBL      405
-0.74 % -3
AHPC      234
-0.85 % -2
HLI      433.2
-0.87 % -4
ADBL      262
0.77 % 2
SJLIC      554
-0.22 % -1
KRBL      280
-1.72 % -5
CORBL      332
-1.78 % -6
KSBBL      324
1.25 % 4
MPFL      306
0.23 % 1
MNBBL      395
-0.75 % -3
MFIL      530
-0.56 % -3
NBL      252
0.44 % 1
SLBBL      681
-2.84 % -20
NLG      785
-0.88 % -7
GBLBS      511.3
-2.61 % -14
RLFL      338.5
-0.67 % -2
LLBS      697
-3.86 % -28
BARUN      244.8
0.33 % 1
HLBSL      683
-3.26 % -23
KLBSL      734
-1.18 % -9
HEIP      389.1
-1.99 % -8
SWMF      641
-0.77 % -5
MERO      555
-0.89 % -5
NGPL      225
-0.88 % -2
NMFBS      1110
-2.02 % -23
RSDC      590
-1.5 % -9
NMBHF1      11.31
-0.35 % -0
NIBLPF      9.13
-3.69 % -0
SPDL      191
-1.04 % -2
SMATA      655.1
0 % 0
UPPER      221
0.27 % 1
GHL      200.1
-2.39 % -5
ALBSL      705.2
-1.92 % -14
MHNL      212.6
-1.57 % -3
PPCL      242
-1.22 % -3
HURJA      256
-6.54 % -18
GLBSL      703
0 % 0
ILBS      659.9
1.77 % 12
SIGS2      8.98
9.91 % 1
NMB50      11.06
-1.6 % -0
SFMF      11.67
3.64 % 0
NRIC      688.1
-0.25 % -2
NICLBSL      670.1
-1.96 % -13
SSHL      166.2
-0.48 % -1
MEN      862
-1.26 % -11
CGH      1203
0.17 % 2
NIFRA      200
-1.33 % -3
GLH      236
-3.08 % -8
MLBSL      1876
0 % 0
KEF      8
1.01 % 0
PSF      9.17
-0.11 % -0
NIBSF2      6.96
-0.71 % -0
JBLB      1412
0.11 % 2
SRLI      499
-1.19 % -6
LBLD88      772.1
-1.71 % -13
SAHAS      455
-0.33 % -2
TPC      384
3.78 % 14
MMF1      7.28
2.1 % 0
SPC      422
-1.86 % -8
NYADI      221
-2.64 % -6
CHL      241
-3.21 % -8
NHDL      365
1.39 % 5
SEF      8.4
1.2 % 0
RADHI      235
-0.84 % -2
NADEP      535.4
-1.67 % -9
PMHPL      178.2
-3.15 % -6
JOSHI      224
-0.88 % -2
SLBSL      764
-1.93 % -15
SHIVM      556
0 % 0
UPCL      199
0 % 0
GMFBS      700
-2.37 % -17
UNHPL      185
0.6 % 1
NBF2      8.72
-0.8 % -0
RHPL      284
0 % 0
SJCL      278
-1.59 % -5
SABSL      637
-1.85 % -12
HDHPC      136.1
-2.02 % -3
SDLBSL      626.2
-1.7 % -11
NRN      437.2
-1.53 % -7
LEC      171.5
0.29 % 1
SGIC      574.1
-1.02 % -6
UMRH      386.3
-1.95 % -8
SLCF      7.32
-1.88 % -0
SHEL      238.5
-3.44 % -9
RURU      777
-0.38 % -3
SBCF      7.81
-1.76 % -0
CHDC      1019
-2.02 % -21
MKLB      630.1
0.33 % 2
MKJC      385
0 % 0
MLBS      665
0 % 0
JALPA      1162
1.92 % 22
NESDO      1815
-0.55 % -10
GVL      377
-3.08 % -12
BHL      240
0 % 0
NICFC      7.94
-0.25 % -0
KDBY      8
0 % 0
BHDC      347
-3.61 % -13
HHL      222.3
-2.03 % -5
UHEWA      332
-3.46 % -12
SGHC      250.1
-1.54 % -4
MHL      360.1
-1.91 % -7
GIBF1      8.44
-5.7 % -1
RHGCL      234
-2.58 % -6
SBID83      935
0.16 % 2
HIDCLP      99.9
-0.99 % -1
AVYAN      661
-1.97 % -13
PPL      238.1
-3.21 % -8
DLBS      647
-1.37 % -9
SIKLES      380
0 % 0
SHLB      958
0.84 % 8
BHPL      413
-1.2 % -5
NIBLGF      7.9
1.67 % 0
SAGF      8
1.91 % 0
UNLB      1127.1
-2.84 % -33
MKHC      222
-1.33 % -3
KDL      841.3
-1.71 % -15
TAMOR      262.2
-2.89 % -8
MHCL      223
4.65 % 10
ANLB      2022
-0.44 % -9
BPW      1144
0.71 % 8
NBF3      7.5
0 % 0
MBJC      285
-2.53 % -7
BNHC      350.9
-1.98 % -7
ENL      881
-1.84 % -17
ULBSL      1255
-1.57 % -20
CYCL      1056
-1.32 % -14
RFPL      237.2
-1.58 % -4
DORDI      235
-0.84 % -2
USHEC      262.9
-7.1 % -20
SPHL      404
-1.51 % -6
NSIF2      8.86
1.84 % 0
EHPL      375
1.08 % 4
PHCL      291.6
-2.8 % -8
SMHL      359.5
-2.84 % -11
SPL      842
-9.99 % -94
SMH      600
-2.6 % -16
AHL      381.2
-2.76 % -11
SFEF      8
0 % 0
SMJC      258
-3.62 % -10
MAKAR      261
-1.51 % -4
DOLTI      237.5
-1.86 % -5
BEDC      238.6
-2.21 % -5
MCHL      290
2.18 % 6
IHL      267
-2.55 % -7
MEL      188.6
-1.57 % -3
RAWA      363.1
-3.12 % -12
NRM      257.1
-1.12 % -3
GCIL      477.7
-1.1 % -5
LVF2      8.65
-10.08 % -1
MEHL      269.1
8.73 % 22
MKHL      283.2
-1.73 % -5
CITY      650
-0.31 % -2
PRSF      7.93
-1.25 % -0
RMF2      7.58
-0.26 % -0
ILI      532.2
-1.08 % -6
USHL      360
-3.49 % -13
TSHL      403
-3.82 % -16
KBSH      844.9
-1.64 % -14
RNLI      477
-0.15 % -1
SNLI      479
0.19 % 1
ULHC      292
6.18 % 17
×
माण्डु हाइड्रोपावरको आईपीओमा आजसम्म आवेदन दिनसक्नेमाण्डु हाइड्रोपावरको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले बिहीबार कार्यालय समयभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि भने आईपीओमा आवेदन दिने म्याद थप भएको छ । स्थानीय बासिन्दाले यस कम्पनीको आईपीओमा अब साउन २६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

IELTS PTE copy माण्डु हाइड्रोपावरको आईपीओमा आजसम्म आवेदन दिनसक्ने

यस कम्पनीले असार २८ गतेदेखि आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि प्रिमियम भाउमा आइपीओ निष्कासन गरेको हो । हाइड्रोपावरले जारी पुँजी १ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको २ प्रतिशत अर्थात २ लाख ७२ हजार ७३० कित्ता सेयर स्थानीय बासिन्दाका लागि जारी गरेको छ ।

यसले १ सय अंकित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर कुल २०६ रुपैयाँका दरमा आईपीओ बिक्रीमा ल्याएको हो । उक्त सेयरमा ललितपुर जिल्लाको बाग्मती गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ का बासिन्दाले आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिकाको वडा नं ५, ६, ७ र ८ तथा इन्द्र सरोपर गाउँपालिकाको वडा नं ३ का स्थानीय बासिन्दाले पनि यसमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यता, सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशतले हुन आउने १ लाख ३६ हजार ३६४ कित्ता सेयर विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीका लागि निष्कासन भएको छ । दुवै समूहका लगानीकर्ताले यस कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले यो आइपीओलाई इक्रा एनपी त्रिपल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यमस्तरको सुरक्षित रहेको संकेत गर्छ ।

कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, प्रभु क्यापिटलको कार्यालय, प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भने सी–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्

सम्बन्धित खवर

साताको चर्चित
ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस