Sep 21,2023 
11:43 AM
Live :
SCB      560
0.85 % 5
HBL      209
2.65 % 5
SBI      335
2.01 % 7
EBL      593
-0.17 % -1
NICA      806.1
0.14 % 1
LSL      189
0.64 % 1
SBL      262
1.35 % 4
TRH      770
0.01 % 0
OHL      754
0.4 % 3
BPCL      313
1.29 % 4
STC      5680
1.14 % 64
NUBL      611
2.6 % 16
DDBL      774.9
4.03 % 30
NABBC      379.8
4.03 % 15
NICL      800
1.39 % 11
RBCL      14600
1.88 % 270
HEI      579.2
1.97 % 11
UAIL      589.9
2.09 % 12
NIL      884
1.84 % 16
SALICO      732
1.96 % 14
IGI      517
2.58 % 13
NLIC      704
1.87 % 13
NFS      318.4
1.4 % 4
CIT      2050
1.49 % 30
BFC      320
2.89 % 9
GFCL      450
4.65 % 20
PFL      373
6.27 % 22
NMB      220.2
1.85 % 4
SIFC      345.1
2.4 % 8
JFL      366
2.58 % 9
GMFIL      373
3.32 % 12
NABIL      597
1.36 % 8
NIMB      178.2
1.83 % 3
MBL      268.2
1.21 % 3
KBL      160.6
1.77 % 3
SHL      458.1
1.55 % 7
NHPC      153
6.25 % 9
CHCL      495
1.96 % 10
BBC      3855.1
1.45 % 55
CBBL      963
1.25 % 12
SANIMA      297
2.73 % 8
NLICL      600
1.69 % 10
SPIL      759
2.8 % 21
PRIN      695
1.61 % 11
LICN      1428
2 % 28
SICL      785
2.61 % 20
GUFL      535.2
2.1 % 11
UNL      37222.3
4.59 % 1632
HDL      1986
1.69 % 33
CFCL      345
2.07 % 7
PRVU      164.2
2.11 % 3
SFCL      287
3.99 % 11
ICFC      491.1
2.98 % 14
NTC      873
1.39 % 12
CZBIL      185
0 % 0
AHPC      233
5.91 % 13
HLI      437
2.08 % 9
ADBL      264.8
1.46 % 4
MLBL      321
2.23 % 7
SJLIC      549
2.79 % 15
SADBL      315
1.94 % 6
MFIL      534
1.52 % 8
SINDU      263
1.54 % 4
SKBBL      905
1.12 % 10
SHPC      351
1.8 % 6
LLBS      698
0.01 % 0
MMFDB      632.4
2.83 % 17
VLBS      597
3.99 % 23
HLBSL      646
5.04 % 31
KLBSL      698
2.65 % 18
HEIP      422.8
4.01 % 16
NMBMF      511.1
0.79 % 4
MERO      545.5
1.96 % 11
NGPL      224
4.67 % 10
GRDBL      324.9
1.56 % 5
RSDC      582
1.75 % 10
NMBHF1      11.38
2.8 % 0
NEF      9.8
0.82 % 0
DHPL      152
4.83 % 7
NIBLPF      9.35
0.43 % 0
AKPL      194
6.89 % 13
SPDL      194.9
6.5 % 12
SMATA      652
2.35 % 15
CHL      234
5.17 % 12
USLB      703.8
2 % 14
RADHI      235.1
3.57 % 8
NICGF      10.07
1.92 % 0
WNLB      714
0 % 0
PMHPL      183.9
6.3 % 11
KPCL      335
2.98 % 10
AKJCL      163
5.37 % 8
SWBBL      800
3.24 % 25
EDBL      320.9
1.55 % 5
PROFL      319.8
3.5 % 11
GBIME      208
2.26 % 5
PCBL      186
1.36 % 3
LBBL      403.6
1.69 % 7
MDB      419
1.95 % 8
ALICL      696.8
2.31 % 16
NLBBL      607.9
3.72 % 22
GBBL      386
1.85 % 7
JBBL      312
2.33 % 7
KRBL      277
2.59 % 7
CORBL      331
1.72 % 6
KSBBL      315
2.61 % 8
NIMBPO      156.9
1.95 % 3
MPFL      295
0 % 0
SHINE      390
2.36 % 9
MNBBL      404
1 % 4
FMDBL      661
1.69 % 11
NBL      253
1.32 % 3
SLBBL      660.1
0.02 % 0
NLG      780
0 % 0
GBLBS      510
0.59 % 3
RLFL      331
3.05 % 10
KMCDB      640
1.91 % 12
MLBBL      770.1
2 % 15
RIDI      212
3.92 % 8
RBCLPO      13200
1.7 % 221
BARUN      262
2.75 % 7
JSLBB      930
1.87 % 17
JOSHI      211
1.93 % 4
ACLBSL      558
3.33 % 18
UPPER      217
6.37 % 13
UPCL      193.1
4.15 % 8
PPCL      241
6.68 % 15
GLBSL      689
3.92 % 26
UNHPL      184
5.32 % 9
RHPL      282.9
4.78 % 13
SJCL      272
3.42 % 9
SABSL      594
-1.57 % -10
SAPDBL      241
1.86 % 4
NMB50      11.2
1.36 % 0
SFMF      11.31
1.89 % 0
HDHPC      128.6
6.28 % 8
NICLBSL      653
0.49 % 3
SDLBSL      600
-0.99 % -6
NRN      454
0.93 % 4
SGIC      592.2
0.2 % 1
MEN      900
3.33 % 29
UMRH      371
4.54 % 16
NIFRA      203.1
2.06 % 4
MLBSL      1846.7
4.04 % 72
KEF      7.8
-1.89 % -0
SBCF      7.42
-0.4 % -0
CHDC      1010.2
2.04 % 20
JBLB      1430
1.49 % 21
MKLB      640
3.9 % 24
NICSF      8.05
0 % 0
RMF1      7.53
1.89 % 0
MLBS      640
1.43 % 9
API      197
5.35 % 10
GILB      894.5
4.01 % 35
SWMF      656.1
0.94 % 6
HIDCL      174
3.57 % 6
NMFBS      1100
5.77 % 60
KKHC      188.8
7.03 % 12
FOWAD      1275
2.74 % 34
UMHL      197
5.91 % 11
HPPL      233.6
2.01 % 5
MSLB      809
0 % 0
NHDL      365
4.67 % 16
SAEF      11.7
0.69 % 0
NADEP      512
0.2 % 1
GHL      187
4.76 % 9
ALBSL      690
1.47 % 10
SHIVM      531.1
2.93 % 15
MHNL      211.9
6 % 12
HURJA      242
3.2 % 8
ILBS      627
1.13 % 7
NBF2      8.3
-1.19 % -0
NRIC      691
2.98 % 20
LEC      164
3.8 % 6
SSHL      160.5
7.86 % 12
CGH      1257
1.53 % 19
SLCF      7.53
-0.92 % -0
GLH      234.1
2.23 % 5
SHEL      238
3.03 % 7
RURU      780
1.96 % 15
PSF      8.88
-1.11 % -0
NIBSF2      6.93
-1.98 % -0
SAHAS      440
2.59 % 11
TPC      325
2.85 % 9
MMF1      6.96
0 % 0
SPC      358
2.29 % 8
NYADI      215
5.13 % 11
ENL      970
0 % 0
JALPA      1090
1.77 % 19
NESDO      1774
2.54 % 44
GVL      362
4.32 % 15
BHL      243.5
8.71 % 20
CYCL      1071
2.19 % 23
RFPL      226
4.63 % 10
BHDC      332
4.73 % 15
HHL      220
7.84 % 16
UHEWA      310.5
1.8 % 6
SGHC      244
4.27 % 10
USHEC      235.2
3.16 % 7
HIDCLP      101
2.02 % 2
AVYAN      706
-3.16 % -23
EHPL      308
1.02 % 3
SHLB      925
2.42 % 22
SMHL      345.1
1.5 % 5
SMH      600
2.04 % 12
SFEF      7.93
0 % 0
DOLTI      226.4
3.81 % 8
BEDC      235.1
4.49 % 10
PRSF      7.96
1.92 % 0
IHL      252.1
0.08 % 0
RMF2      7.58
-1.56 % -0
MEL      186.9
4.12 % 7
SRLI      515.1
2 % 10
MKJC      329
4.78 % 15
NBF3      6.9
-1.71 % -0
MBJC      280
3.32 % 9
BNHC      333
1.52 % 5
EBLD86      822
0.86 % 7
ULBSL      1270
0.79 % 10
DORDI      230
5.5 % 12
NICFC      7.96
-1.85 % -0
KDBY      7.77
0.39 % 0
MHL      298.9
6.98 % 20
GIBF1      8
0 % 0
RHGCL      234
2.63 % 6
SPHL      349.1
1.48 % 5
PPL      242
4.76 % 11
DLBS      632
2.43 % 15
SIKLES      355
1.14 % 4
PHCL      283
2.91 % 8
BHPL      369
3.94 % 14
SAGF      7.51
-1.31 % -0
UNLB      1148
2.23 % 25
SPL      911.9
-6.55 % -64
MKHC      216
5.06 % 10
AHL      328.4
7.22 % 22
KDL      866.1
1.3 % 11
TAMOR      262.1
2.78 % 7
MHCL      202.5
4.81 % 9
SMJC      250.4
3.05 % 7
ANLB      2015
0.75 % 15
BPW      1162
1.93 % 22
RAWA      350
6.09 % 20
ILI      544
1.3 % 7
C30MF      8.3
0 % 0
KBSH      830
3.87 % 31
LVF2      10
INF % 10
RNLI      487.1
0.33 % 2
SNLI      470.1
INF % 470
MAKAR      247
5.11 % 12
MKHL      258
1.18 % 3
CITY      663
1.08 % 7
MCHL      267
6.76 % 17
NRM      246.5
3.83 % 9
USHL      339
2.73 % 9
GCIL      480
1.05 % 5
TSHL      410
0.37 % 2
×
आजदेखि खुल्यो आईएमई लाइफ इन्स्याेरेन्सको प्रिमियम आईपीओ।आईएमई लाइफ इन्स्याेरेन्सको बिहीबारदेखि सर्वसाधारणलाई प्रिमियम भाउमा आईपीओ खुला भएको छ ।

यसअघि कम्पनीले बुधबारदेखि आईपीओ खुला गर्ने भनेकोमा प्राविधिक कारण जनाउँदै बिहीबारबाट आवेदन खुला गरेको हो ।  यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई असार १ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गरिसकेको छ । कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बिक्रीमा ल्याएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १३६ रुपैयाँ ९१ पैसा प्रिमियम थप गरेर २३६ रुपैयाँ ९१ पैसाका दरमा १ करोड २० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री गर्दैछ ।

IELTS PTE copy आजदेखि खुल्यो आईएमई लाइफ इन्स्याेरेन्सको प्रिमियम आईपीओ।

यसमध्य १२ लाख कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई निष्कासन भइसकेको छ । त्यस्तै, ६ लाख कित्ता सेयर कर्मचारी र ६ लाख कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ ।

सर्वसाधारणले बाँकी रहेको ९६ लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले यसमा असार २५ गतेसम्म आवेदन दिन  सक्नेछन् । सो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएमा साउन ४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

यसमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताले सी–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् । यो आईपीओमा सिभिल क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ ।

केयर नेपालले आइएमई लाइफ इन्स्याेरेन्सको आईपीओलाई ‘केयरएनपी त्रिपल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ’ प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यमस्तरको जोखिम रहेको जनाउँछ । केयर नेपालले २०८० जेठ २६ गते यो रेटिङ दिएको हो । यो रेटिङ २०८१ जेठ २८ गतेसम्म बाहल रहनेछ ।

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्
samay sharma
Guest
samay sharma
July 7, 2023 9:04 am

kasari apply garne


सम्बन्धित खवर

साताको चर्चित
ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस