Sep 21,2023 
01:48 PM
Live :
NIMB      179
2.29 % 4
HBL      208
2.16 % 4
SBI      335
2.01 % 7
NICA      805.9
0.11 % 1
LSL      191
1.7 % 3
TRH      772
0.27 % 2
NHPC      157
9.03 % 13
UAIL      592
2.46 % 14
NIL      881
1.5 % 13
PRIN      709
3.65 % 25
SALICO      728
1.41 % 10
SICL      785
2.61 % 20
GUFL      540
3.01 % 16
BNT      13700
1.48 % 200
UNL      37222.3
4.59 % 1632
GFCL      455
5.81 % 25
HDL      1999
2.36 % 46
SFCL      294
6.52 % 18
GMFIL      379.5
5.12 % 19
EDBL      326
3.16 % 10
GBIME      207
1.77 % 4
CZBIL      185
0 % 0
LBBL      410
3.3 % 13
MDB      416
1.22 % 5
NLBBL      615
4.93 % 29
ADBL      263
0.77 % 2
KRBL      285.6
5.78 % 16
CORBL      339.8
4.43 % 14
MPFL      316
7.12 % 21
MNBBL      403
0.75 % 3
NABIL      595
1.02 % 6
SCB      557.5
0.4 % 2
EBL      590
-0.67 % -4
MBL      269
1.51 % 4
KBL      164
3.93 % 6
SBL      262
1.35 % 4
SHL      465
3.08 % 14
OHL      764.9
1.85 % 14
BPCL      316
2.27 % 7
CHCL      503.9
3.79 % 18
STC      5635
0.34 % 19
BBC      3928
3.37 % 128
NUBL      625
4.95 % 30
CBBL      965
1.46 % 14
DDBL      760
2.03 % 15
SANIMA      293.5
1.52 % 4
NABBC      394.8
8.13 % 30
NICL      816
3.42 % 27
RBCL      14350
0.14 % 20
NLICL      595.8
0.98 % 6
HEI      581.9
2.45 % 14
SPIL      756
2.4 % 18
IGI      520.1
3.19 % 16
NLIC      700
1.29 % 9
LICN      1412
0.86 % 12
NFS      325
3.5 % 11
CIT      2059
1.93 % 39
BFC      322
3.54 % 11
PFL      370
5.41 % 19
NMB      219.5
1.53 % 3
SIFC      349.8
3.8 % 13
NBL      253
1.32 % 3
SLBBL      671
1.67 % 11
MLBBL      765
1.32 % 10
LLBS      707
1.3 % 9
VLBS      588.1
2.44 % 14
HLBSL      629
2.28 % 14
API      198
5.88 % 11
HEIP      422.8
4.01 % 16
NMBMF      516.8
1.91 % 10
GILB      866.4
0.74 % 6
MERO      550
2.8 % 15
GRDBL      330
3.16 % 10
NMFBS      1093.9
5.18 % 54
RSDC      585.2
2.31 % 13
KKHC      188
6.58 % 12
DHPL      156.7
8.07 % 12
FOWAD      1253
0.97 % 12
SMATA      650
2.04 % 13
CHL      236
6.07 % 14
MSLB      795.1
-1.72 % -14
SAEF      11.7
0.69 % 0
PMHPL      180
4.05 % 7
JOSHI      227.7
10 % 21
ACLBSL      562
4.07 % 22
UPPER      217
6.37 % 13
SLBSL      814
-0.11 % -1
ALBSL      694.1
2.07 % 14
MHNL      208.1
4.1 % 8
PPCL      246
8.9 % 20
HURJA      244.5
4.26 % 10
CFCL      357
5.62 % 19
JFL      369.7
3.62 % 13
PRVU      164
1.99 % 3
SWBBL      800
3.24 % 25
ICFC      496
4.01 % 19
NTC      880
2.21 % 19
PROFL      324
4.85 % 15
PCBL      184
0.27 % 1
AHPC      237.5
7.95 % 18
ALICL      694.1
1.91 % 13
HLI      441
3.01 % 13
MLBL      325.5
3.66 % 12
SJLIC      550
2.98 % 16
GBBL      390
2.9 % 11
JBBL      315.9
3.61 % 11
KSBBL      320
4.23 % 13
NIMBPO      156.7
1.82 % 3
SADBL      317
2.59 % 8
SHINE      395.2
3.73 % 14
FMDBL      670
3.08 % 20
MFIL      541
2.85 % 15
NLG      799
2.44 % 19
SINDU      269
3.86 % 10
SKBBL      908
1.45 % 13
GBLBS      516
1.78 % 9
RLFL      342.1
6.51 % 21
SHPC      357
3.54 % 12
KMCDB      640
1.91 % 12
RIDI      216
5.88 % 12
RBCLPO      13197
1.68 % 218
MMFDB      639
3.9 % 24
BARUN      255
0 % 0
KLBSL      739
8.68 % 59
JSLBB      927
1.54 % 14
SWMF      643
-1.08 % -7
HIDCL      177
5.36 % 9
NGPL      235.4
10 % 21
NMBHF1      11.39
2.89 % 0
NEF      9.75
0.31 % 0
NIBLPF      9.01
-3.22 % -0
AKPL      197.8
8.98 % 16
SPDL      195
6.56 % 12
UMHL      199
6.99 % 13
LEMF      8.56
4.14 % 0
HPPL      240
4.8 % 11
NHDL      364.2
4.45 % 16
SEF      7.99
1.78 % 0
SMB      962.3
4.03 % 37
USLB      720
4.35 % 30
RADHI      242
6.61 % 15
NICGF      10.07
1.92 % 0
CMF1      8.19
1.61 % 0
WNLB      728
1.96 % 14
NADEP      517.5
1.27 % 7
KPCL      332
2.06 % 7
AKJCL      170.1
9.95 % 15
GHL      190
6.44 % 12
SHIVM      551
6.78 % 35
UPCL      196
5.72 % 11
GMFBS      724.2
2 % 14
SMFBS      1005
-1.37 % -14
NBF2      8.99
7.02 % 1
SABSL      612
1.41 % 9
SIGS2      7.75
1.17 % 0
CMF2      7.8
4 % 0
HDHPC      132
9.09 % 11
NICLBSL      666.1
2.51 % 16
UMRH      377
6.23 % 22
CGH      1251
1.05 % 13
MLBSL      1825
2.82 % 50
MFLD85      870
0.1 % 1
SHEL      241.9
4.72 % 11
SBCF      7.5
0.67 % 0
CHDC      1040
5.05 % 50
PSF      9.24
2.9 % 0
MKLB      639.9
3.88 % 24
NICSF      8.16
1.37 % 0
RMF1      7.26
-1.76 % -0
SRLI      519
2.77 % 14
MKJC      335
6.69 % 21
MLBS      643
1.9 % 12
SAHAS      441.3
2.89 % 12
MMF1      7
0.57 % 0
NBF3      7.05
0.43 % 0
SPC      358.1
2.31 % 8
MBJC      285.2
5.24 % 14
BNHC      335.5
2.29 % 8
ENL      955
-1.55 % -15
CBLD88      919
-0.11 % -1
EBLD86      806
-1.1 % -9
GLBSL      680
2.56 % 17
UNHPL      182
4.18 % 7
ILBS      623
0.48 % 3
RHPL      286
5.93 % 16
SJCL      276.2
5.02 % 13
SAPDBL      239.1
1.06 % 3
NICBF      9.38
1.96 % 0
NMB50      11.14
0.81 % 0
SFMF      11.3
1.8 % 0
NRIC      694
3.43 % 23
ADBLD83      955
0.53 % 5
SDLBSL      617
1.82 % 11
NRN      454
0.93 % 4
LUK      8.1
1.89 % 0
LEC      169.9
7.53 % 12
SSHL      163.6
9.95 % 15
SGIC      593
0.34 % 2
MEN      885.3
1.64 % 14
NIFRA      205.5
3.27 % 7
SLCF      7.6
0 % 0
GLH      235.7
2.93 % 7
NIBD84      830
-0.13 % -1
KEF      7.9
-0.63 % -0
RURU      754.5
-1.37 % -11
NIBSF2      7
-0.99 % -0
JBLB      1414
0.35 % 5
SAMAJ      75.4
1.89 % 1
TPC      330.3
4.53 % 14
NYADI      217.4
6.31 % 13
JALPA      1075
0.37 % 4
BHL      240.7
7.46 % 17
CYCL      1060
1.15 % 12
DORDI      230
5.5 % 12
UHEWA      314
2.95 % 9
SGHC      250
6.84 % 16
RHGCL      240.1
5.31 % 12
HIDCLP      100.9
1.92 % 2
AVYAN      710
-2.61 % -19
DLBS      632.1
2.45 % 15
SIKLES      365
3.99 % 14
SHLB      916.5
1.48 % 13
PHCL      295.8
7.56 % 21
BHPL      390.5
10 % 36
NIBLGF      7.7
-4.94 % -0
SMHL      348.5
2.5 % 9
SMH      601
2.21 % 13
AHL      321
4.8 % 15
KDL      870
1.75 % 15
SFEF      8.08
1.89 % 0
ANLB      2030
1.5 % 30
BPW      1120
-1.75 % -20
CITY      670
2.15 % 14
MCHL      270
7.96 % 20
RMF2      7.58
-1.56 % -0
ILI      545
1.49 % 8
C30MF      8.32
0.24 % 0
USHL      338.6
2.61 % 9
TSHL      407.5
-0.24 % -1
KBSH      825
3.24 % 26
LVF2      10
INF % 10
RNLI      486
0.1 % 1
NESDO      1745
0.87 % 15
GVL      370
6.63 % 23
ULBSL      1279.9
1.58 % 20
RFPL      228
5.56 % 12
NICFC      8.04
-0.86 % -0
KDBY      7.85
1.42 % 0
BHDC      332.2
4.79 % 15
HHL      218
6.86 % 14
PBD88      892
-1.35 % -12
MHL      300.1
7.41 % 21
USHEC      250.8
10 % 23
GIBF1      8.1
1.25 % 0
SBID83      900
-0.11 % -1
SPHL      354
2.91 % 10
PPL      244.4
5.8 % 13
NSIF2      8.76
-2.67 % -0
EHPL      319.2
4.69 % 14
SAGF      7.68
0.92 % 0
UNLB      1135.1
1.08 % 12
SPL      915
-6.23 % -61
MKHC      218
6.03 % 12
TAMOR      266
4.31 % 11
MHCL      204.5
5.85 % 11
SMJC      261.9
7.78 % 19
MAKAR      249.2
6.04 % 14
MKHL      264
3.53 % 9
DOLTI      230
5.46 % 12
BEDC      237.8
5.69 % 13
PRSF      8.27
5.89 % 0
IHL      262
4.01 % 10
MEL      188.4
4.96 % 9
RAWA      341
3.36 % 11
NRM      252.2
6.23 % 15
GCIL      492
3.58 % 17
SNLI      467.4
INF % 467
×
कलाकार पल शाह आज जेलमुक्त हुदैँ (आदेश पत्रसहित)एक बर्ष देखी तनहुँ कारागारमा रहेका कलाकार पल शाहले आज छुटदैछन् ।

जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पोखराले आइतबार सफाइ दिए पछि कलाकार शाह आज छुटन लागेका हुन ।  जिल्ला अदालत नवलपुरले गरेको फैसलामाथि पलले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतत पोखरालेले अभियोग दावी नपुग्ने ठहर गरेको थियो ।

IELTS PTE copy कलाकार पल शाह आज जेलमुक्त हुदैँ (आदेश पत्रसहित)

उच्च अदातल पोखरामा न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजालासले उनी बिरुद्धको अभियोगमा दावी नपुग्ने ठहर गरेको हो ।  उनलाई नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई बाल यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गर्दै साढे २ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो । त्यसको बिरुद्ध उनी उच्च अदालत गएका थिए ।

यसअघि उनले तनहुँ जिल्ला अदालतवाट सफाई पाई सकेका छन । नावालिग माथी बलात्कार गरेको आरोपमा उनी गत बर्ष पक्राउ परेका थिए । आरोपी बालिकाले शाह माथी झुटा मुद्धा भएको भन्दै अदालतमा बकपत्र गरेकी छिनु ।

उच्त अदालतको आदेशसँगै शाह आज स्वास्थ्य परिक्षण गरी तनहुँ जिल्ला अदालतवाट छुटने तनुहँ कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

newskarkahna news466820.1677461896 कलाकार पल शाह आज जेलमुक्त हुदैँ (आदेश पत्रसहित) newskarkahna news466821.1677461929 कलाकार पल शाह आज जेलमुक्त हुदैँ (आदेश पत्रसहित)

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्

सम्बन्धित खवर

साताको चर्चित
ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस